KONTAKT

                                          SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA” W ŁOBZIE ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na budowę instalacji c.w.u., przebudowę instalacji w.z., remont kanalizacji sanitarnej oraz remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Bema 7-8-8A w Łobzie

Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni do godz. 1500 dnia 17.11.2020 r. Wybór oferenta przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 18.11.2020 r.

Bliższych informacji można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A w Łobzie lub pod nr tel. 913974407.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni, a także drogą elektroniczną (smjutrzenka.lobez@hot.pl) wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zawiadomieniu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

w budynku przy ul. Bema 3 w Łobzie o pow. 142,80 m2 – wywoławcza stawka czynszu wynosi 12,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości. Wadium za udział w przetargu wynosi 100,00 zł

Wadium można uiścić w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1000 w dniu przetargu bądź wpłacić na konto bankowe Spółdzielni Nr 05 1240 3871 1111 0000 4424 6035. Przetarg odbędzie się dnia 28.10.2020 r.
o godz. 1100 w biurze Spółdzielni. Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751

Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie wynajmie lokal użytkowy w Łobzie

  • w budynku przy ul. Niepodległości 38 o pow. 83,46 m2 (centrum miasta) – stawka czynszu wynosi 21,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości

Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751.

Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii w Polsce, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie  informuje, że zgodnie                  z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi dbania o nieruchomości   w czasie pandemii, poszczególne elementy na klatkach schodowych (klamki drzwi wejściowych, poręcze) oraz klamki do altan śmietnikowych dezynfekowane są za pomocą środka wirusobójczego przez zewnętrzne firmy sprzątające.

recyklling

 Segregacja odpadów