KONTAKT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii w Polsce, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie  informuje, że zgodnie                  z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi dbania o nieruchomości   w czasie pandemii, poszczególne elementy na klatkach schodowych (klamki drzwi wejściowych, poręcze) oraz klamki do altan śmietnikowych dezynfekowane są za pomocą środka wirusobójczego przez zewnętrzne firmy sprzątające.

recyklling

 Segregacja odpadów