KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”, z dniem 01.07.2021 r. wynajmie lokal użytkowy w centrum Łobza w budynku przy ul. Murarskiej 10 o pow. 34,99 m2 (wejście od strony placu zabaw) na działalność o charakterze usługowym. Stawka czynszu wynosi 14,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości.

Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751. Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące zadania remontowe:

  1. Odnowienie 4 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Budowlanej 11-14 w Łobzie
  2. Czyszczenie ciśnieniowe i chemiczne elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 1-2 w Łobzie
  3. Malowanie farbami silikonowymi elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 14A-14B w Resku
  4. Wymiana utwardzonej nawierzchni przy ul. Niepodległości 36-38 w Łobzie (na wysokości wejść do lokali usługowych)

Oferty na poszczególne zadania w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do godz. 1500 dnia 18.05.2021 r. Wybór oferenta przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 19.05.2021 r.

Bliższych informacji można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A w Łobzie lub pod nr tel. 913974407.

Specyfikacje istotnych warunków przetargu na w/w zadania remontowe można również otrzymać w biurze Spółdzielni przy ul. Murarskiej 9A w Łobzie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” wynajmie lokal użytkowy w centrum Łobza w budynku przy ul. Niepodległości 38 o pow. 83,46 m2 na działalność o charakterze usługowym (z wyjątkiem branży spożywczej i gastronomicznej). Stawka czynszu wynosi 12,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości.

Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751. Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie wynajmie lokal użytkowy w budynku przy ul. Bema 3 w Łobzie o pow. 142,80 m2 – stawka czynszu wynosi 12,00 zł/m2 +VAT 23% + ogrzewanie + pod. od nieruchomości.

Dodatkowe informacje można otrzymać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 913974751

Spółdzielnia zapewnia stabilne i korzystne warunki najmu lokalu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie, informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Terminy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków będą uzależnione od daty odwołania stanu epidemii w Polsce, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie  informuje, że zgodnie                  z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi dbania o nieruchomości   w czasie pandemii, poszczególne elementy na klatkach schodowych (klamki drzwi wejściowych, poręcze) oraz klamki do altan śmietnikowych dezynfekowane są za pomocą środka wirusobójczego przez zewnętrzne firmy sprzątające.

recyklling

 Segregacja odpadów