Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” w Łobzie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące zadania remontowe:

1) remont 4 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Prusa 27-33 w Resku

2) remont 5 klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Prusa 55-63 w Resku

3) budowa instalacji c.w.u., przebudowa instalacji w.z., remont kanalizacji sanitarnej oraz remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Szkolnej 9-12 w Łobzie

Oferty na poszczególne zadania w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do godz. 1500 dnia 28.01.2020 r. Wybór oferenta przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 29.01.2020 r.

Bliższych informacji można otrzymać w dziale technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka”
w Łobzie przy ul. Murarskiej 9A w Łobzie lub pod nr tel. 913974407.

Specyfikacje istotnych warunków przetargu na w/w zadania remontowe można uzyskać w biurze Spółdzielni, a także drogą elektroniczną wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zawiadomieniu.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.