Rodo - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łobzie przy
ul. Murarskiej 9A, e-mail: smjutrzenka.lobez@hot.pl, tel. 913974751.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Prezes Zarządu S.M. „Jutrzenka” w Łobzie.

Inspektor ochrony danych:

Z Inspektorem ochrony danych osobowych SM „Jutrzenka” w Łobzie można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: smjutrzenka.lobez@hot.pl bądź w formie pisemnej z dopiskiem w tytule „Inspektor ochrony danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych :

  1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zamieszkiwania Pana/Pani w lokalu mieszkalnym,
w którym administrowanie nieruchomością wspólną sprawuje Spółdzielnia. Po zakończeniu sprawowania zarządu dodatkowo przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia, czyli przez 10 lat, w tym o 3 lata dłużej dla roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonywania statutowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej i jest warunkiem wykonywania czynności zarządzania.

Odbiorcy danych:

Do danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające np. firmy zajmujące się odczytem liczników, firmy informatyczne, firmy remontowe, firmy ubezpieczeniowe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.