Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w § 23 Statutu Spółdzielni.

Ilość części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza, od 1 do 5.
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie praktykowany jest podział na trzy części – każde miasto stanowi jedną część Walnego Zgromadzenia. 

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uczestniczą członkowie, którzy posiadają tytuł prawny do lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie działania danej grupy budynków oraz ich małżonkowie, jeżeli są członkami Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, składa się z 12 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w § 46 Statutu. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium oraz Komisję Rewizyjną i inne Komisje stałe lub czasowe, w zależności od potrzeb.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (kadencja 2017-2020) oraz ich przynależność do poszczególnych Komisji:

Prezydium Rady Nadzorczej:
Pudełko Zbigniew     – Przewodniczący Rady
Skólmowski Bogdan – Zastępca Przewodniczącego Rady
Niedźwiedź Alicja     – Sekretarz Rady
Komisja ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
Szklarski Zdzisław     – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Lewandowski Emil    – Członek Komisji
Paszkowski Marek    – Członek Komisji
Komisja Rewizyjna:
Kardaś Joanna         – Przewodnicząca Komisji
Jasińska Jolanta       – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Laszuk Piotr             – Sekretarz Komisji
Galczak Danuta        – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 54 Statutu. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

– Wasielewska Jolanta        – Prezes Zarządu, Kierownik Spółdzielni

– Rzepkowska Katarzyna     – Członek Zarządu ds. członkowsko – mieszkaniowych

– Błaszków Zdzisław           – Członek Zarządu