Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie w niniejszym piśmie pragnie Państwu przedstawić aktualną sytuację związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie zasobów Spółdzielni w Łobzie.

Przypominamy, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obowiązuje od 1 lipca 2013 r.
i od tego momentu mieszkańcy całego kraju zobligowani zostali do prowadzenia segregacji odpadów. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać zaczęła segregacja odpadów z podziałem na 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), bio (pojemnik brązowy) oraz zmieszane (pojemnik czarny). Nowe zasady segregowania odpadów wynikają z przepisów Unii Europejskiej, które wyznaczają wymogi co do poziomu odzysku odpadów. Aby je osiągnąć, Polska musi bardziej efektywnie prowadzić, promować i rozwijać selektywną zbiórkę odpadów.

Szanowni Państwo, ustawodawca narzucił Nam obowiązek segregacji odpadów i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jej określonych zasad. Niestety, praktycznie we wszystkich altanach śmietnikowych Naszej Spółdzielni w Łobzie ilość odpadów zbieranych selektywnie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Na etapie odbioru odpadów przez operatora (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych), jego pracownik ma obowiązek sprawdzenia prawidłowej segregacji w wybranym pojemniku np. poprzez rozerwanie kilku worków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tworzy on dokumentację fotograficzną i dostarcza ją do pracowników Wydziału infrastruktury komunalnej
i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Łobzie. Konsekwencją tego jest wysłanie przez Urząd Miejski do Spółdzielni powiadomienia o wystąpieniu nieprawidłowości we wskazanych altanach śmietnikowych i ostrzeżenia, że w przypadku kolejnych zawiadomień wprowadzone zostaną realne sankcje tj. wszczęte postępowania karno – skarbowe celem określenia na okres 1 miesiąca nowej wysokości opłaty za odpady. Jeśli nie zajdzie poprawa, podwyższona opłata zostanie utrzymana na kolejne miesiące (od 1 stycznia 2020 roku w gminie Łobez będzie to 2-krotność obowiązującej opłaty za odpady segregowane, natomiast ustawodawca określił, że może być to nawet 4-krotność jej wysokości).

Ustawodawca przewidział odpowiedzialność zbiorową i w przypadku kiedy pracownik operatora stwierdzi nieprawidłowo wrzucony odpad do danego pojemnika, np. butelka, patyczek higieniczny, obierka ziemniaka czy pampers, nie ma żadnych odstępstw – ukarane zostaną wszystkie gospodarstwa domowe przynależne do altany śmietnikowej, w której wystąpiły nieprawidłowości. Niestety ignorowane są tłumaczenia Spółdzielni, że w budynkach wielorodzinnych niemożliwa jest prawidłowa segregacja na poziomie 100%, gdyż zawsze znajdą się 2-3 osoby, które bagatelizują ten obowiązek.

Chcielibyśmy abyście Państwo poważnie potraktowali ostrzeżenia, gdyż w IV kwartale 2019 r. Burmistrz Łobza wszczął postępowania wobec trzech nieruchomości. Zarząd Spółdzielni – miał prawo
i skorzystał z niego – odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jednakże wszczęcie postępowań dla innych nieruchomości jest nieuniknione. Niemalże w każdym tygodniu wpływają do Spółdzielni zawiadomienia o nieprawidłowej segregacji odpadów, która zasadniczo występuje we wszystkich altanach śmietnikowych.

Pragniemy Państwa poinformować, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie
Nr XIV/99/2019 z dnia 24.10.2019 r., od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać zacznie nowa stawka za odpady segregowane w wysokości 24,30 zł/osobę – w wymiarze opłat za utrzymanie lokalu zaczyna ona stanowić coraz poważniejszą pozycję.

W prawidłowej segregacji odpadów bardzo ważne znaczenie ma wyłącznie postawa Nas samych. Segregacja nie jest niczym skomplikowanym – zorganizowanie niedużej powierzchni na pojemniki na odpady, chęci oraz systematyczność, a sukces będzie gwarantowany.

                                                                                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie